Naaldwijk spanningstracé

Middenspanningstracé in Naaldwijk

In Naaldwijk wordt de provinciale weg (N222) verlegd. Met deze verlegging is sprake van kabels en leidingen (middenspanningstracé) die in de weg liggen. In het kader hiervan wordt een HDD van 750 meter uitgevoerd. In het tracé is onder andere sprake van het kruisen van een fundering, een fietstunnel en van boezemwater, inclusief de bijbehorende keringen. DTE heeft de engineering uitgevoerd.

  • Naaldwijk spanningstracé